Scherpe betrokkenheid

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2018.


Contactgegevens


De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van de Mortel, Training & Advies, KvK 7061 7910

Adres: Burgemeester Patijnlaan 456, 2585 BW Den Haag

Telefoon: 06 24 570 266 / 070 350 7807

Mail: info@mwmvdm.nl


Persoonsgegevens en doel verwerking


Van de Mortel, Training & Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en tijdens trainingen of andere bijeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via uw werkgever.


Persoonsgegevens


Van de Mortel, Training & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Organisatie

· Functie

· Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers

· Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van een (potentiële) opdracht bijvoorbeeld tijdens de intake en bijeenkomsten of in reflectieverslagen etc.


Doeleinden


Van de Mortel, Training & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het onderhouden van contact

· Het uitvoeren van de opdracht

· Het afhandelen van betalingen

· Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld belastingaangifte


Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe informatie te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt, is er sprake van een “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op een andere wijze met ons in contact bent gekomen, zullen wij u toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te mogen versturen en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.


Verstrekking aan derden


Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Van de Mortel, Training & Advies zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren


De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om een goed contact te houden met relaties bewaart Van de Mortel, Training & Advies de contactgegevens van opdrachtgevers en deelnemers in principe onbeperkt. Bepaalde gegevens moeten voor een langere periode bewaard worden, omdat Van de Mortel, Training & Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Alle andere informatie die bij de uitvoering van een opdracht wordt verzameld zal in principe 2 jaar na afsluiting van de opdracht worden vernietigd.


Hoe wij uw gegevens beveiligen


Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van de Mortel, Training & Advies passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen die zijn vastgelegd in een verwerkingsregister en verwerkingsovereenkomsten met derden.


Uw rechten


U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: mwmvdm@xs4all.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Mortel, Training & Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Wijzigingen privacyverklaring


Van de Mortel, Training & Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.